دوره های مجازی موسسه معنا

مدیر ارشد کسب و کار MBA
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
دوره کارآفرینی با رویکرد KAB